Wojewódzka Rada Rynku Pracy

Wojewódzka Rada Rynku Pracy (kadencja 2017-2021)

Ma na celu zwiększenie roli partnerów społecznych w procesie zarządzania Środkami Funduszu Pracy, programowania i monitorowania polityki rynku pracy. Funkcjonowanie rad rynku pracy w nowych ramach prawnych będzie wymagało poszerzenia dialogu społecznego i komplementarnego podejścia do problematyki rynku pracy.

Wojewódzka Rada Rynku Pracy ma za zadanie m.in. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań. Opiniowanie opracowanych przez wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania. Ponadto inspiruje przedsięwzięcia zmierzające do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie oraz ocenia racjonalność gospodarki środkami Funduszu Pracy.

Zachodnią Izbę Gospodarczą - Pracodawcy i Przedsiębiorcy w Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy reprezentuje Marek Pasztetnik prezes zarządu ZIG, który pełni funkcję członka powyższej rady.