poniedziałek, 03 czerwiec 2019 10:12

Walne Zgromadzenie Członków ZIG - Zapraszamy

Zapraszamy Członków Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy na Walne Zgromadzenie Członków ZIG, które odbędzie się dnia 12 czerwca 2019 r. o godz. 15.00 w siedzibie ZIG przy ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 we Wrocławiu. Prosimy o potwierdzenie obecności poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego do 10.06.19 r.

Program Walnego Zgromadzenia
Członków Zachodniej Izby Gospodarczej - Pracodawcy i Przedsiębiorcy
w dniu 12.06.2019 r. godz. 15.00,
Centrum Biznesowo - Konferencyjne ZIG
Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie umocowania Zgromadzenia do obradowania.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza/Protokolanta Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady ZIG – Pracodawcy i Przedsiębiorcy za rok 2018 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ZIG – Pracodawcy i Przedsiębiorcy za rok 2018 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2018 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego za rok 2018 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ZIG – Pracodawcy i Przedsiębiorcy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady ZIG – Pracodawcy i Przedsiębiorcy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej ZIG – Pracodawcy i Przedsiębiorcy.
14. Propozycja zmian Statutu ZIG - Pracodawcy i Przedsiębiorcy, dyskusja, podjęcie uchwały o zmianie Statutu.
15. Przedstawienie planu działań ZIG - Pracodawcy i Przedsiębiorcy na rok 2019.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.


Jeżeli w Walnym Zgromadzeniu Członków nie będzie mogła wziąć udziału osoba uprawniona do reprezentowania Firmy, prosimy o wypełnienie załączonego Pełnomocnictwa i dostarczenie go na Walne Zgromadzenie.