wtorek, 06 czerwiec 2017 10:03

Za nami coroczne Walne Zgromadzenie Członków ZIG-Pracodawcy i Przedsiębiorcy

W dniu 5 czerwca 2017 roku w Centrum Biznesowo-Konferencyjnym ZIG-Pracodawcy i Przedsiębiorcy odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Członków Izby, które otworzył Przewodniczący Rady Izby – Pan Grzegorz Dzik – Prezes Impel S.A.

Po stwierdzeniu prawomocności Walnego Zgromadzenia dokonano następnie wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia. Przewodniczącym został ponownie Pan Grzegorz Dzik natomiast Sekretarzem Zgromadzenia: Pan Wojciech Mękalski – radca prawny, którego kancelaria obsługuje Izbę.

Wybrano również Członków Komisji Skrutacyjnej. Zostali nimi: Pani Eliza Greber – Wiceprezes Zarządu ZIG-Pracodawcy i Przedsiębiorcy oraz Pan Marcin BiałkowskiPrezes CapitalConcept Sp. z o.o.

Wyborów na Przewodniczącego Rady Izby, Sekretarza Zgromadzenia, jak również do Komisji Skrutacyjnej dokonano jednogłośnie.

Kolejnym punktem Walnego Zgromadzenia było z kolei przedstawienie przez Pana Marka Pasztetnika – Prezesa Zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy sprawozdania z działalności Izby za rok 2016, jak również sprawozdania finansowego za rok ubiegły. Oba sprawozdania również zostały zatwierdzone jednogłośnie.

Następnie Pan Jan Ogiński podsumował sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016, które zatwierdzono jednogłośnie, a Członkom Komisji Rewizyjnej uczestnicy Walnego Zgromadzenia udzielili absolutorium.

Jednogłośnie udzielono także absolutorium Zarządowi i Radzie Izby za rok 2016. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia docenili dotychczasową działalność Izby i organizację ubiegłorocznych wydarzeń, które za każdym razem spotykały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników: szkoleń, konferencji, śniadań biznesowych, warsztatów, seminariów, spotkań z ekspertami czy IV Wrocławskiego Forum Kobiet, XIII edycji Konkursu "Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza" oraz Uroczystego Spotkania Opłatkowego.

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia przy głosowaniu wzięli również pod uwagę dobry wynik finansowy Izby za rok 2016. Pan Grzegorz Dzik natomiast podziękował całemu zespołowi Biura ZIG-Pracodawcy i Przedsiębiorcy za efektywną i pełną zaangażowania pracę.

Jednocześnie przyjęto jednogłośnie sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego, które uczestnikom Walnego Zgromadzenia przedstawiła Pani Anna Gorgól.

Podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia zaprezentowano pięć kandydatur do Rady Izby. Kandydatami byli: Pani Irena Nowak, Pani Małgorzata Tobiś, Pani Irena Tomys, Pan Andrzej Kalisz i Pan Marek Rakowicz, którzy po krótkiej autoprezentacji zostali jednogłośnie przyjęci w poczet Członków Rady Izby.

Tak jak w poprzednich latach Walne Zgromadzenie przebiegło sprawnie i bez kłopotów. Po spełnieniu wszystkich punktów programu przyszedł czas na wolne wnioski, a po nich – na zakończenie obrad.