poniedziałek, 17 lipiec 2017 09:38

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych (rozwój Klastrów Województwa Dolnośląskiego)

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych (rozwój Klastrów Województwa Dolnośląskiego)

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy w 2017 roku, dotyczący rozwoju Klastrów Województwa Dolnośląskiego.

1. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert, które w największym stopniu przyczynią się do rozwoju przedsiębiorczości i sieci współpracy w ramach Klastrów Województwa Dolnośląskiego wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji.
2. Udział w konkursie ma przyczynić się przede wszystkim do profesjonalizacji działalności inicjatyw klastrowych, a także do podejmowania przez członków klastrów wspólnie zdefiniowanych działań niezbędnych do dalszego ich rozwoju. Intencją organizatorów konkursu jest wsparcie inicjatyw klastrowych które mają potencjał do rozwoju w danej branży.
3. Konkurs nie przewiduje wyceny wkładu rzeczowego oraz osobowego wnoszonego do oferty.

4. W ramach konkursu przewiduje się finansowanie następujących zadań:
a) usługi wspomagające internacjonalizację oferty klastra (np. wprowadzenie na rynek zagranicznych produktów i usług, zwiększenie widoczności klastra na rynkach międzynarodowych, uzyskanie certyfikatów potwierdzających wiarygodność klastra
w kontaktach międzynarodowych),
b) działania na rzecz tworzenia partnerstw (w tym międzynarodowych) w celu wspólnego pozyskiwania środków europejskich na rozwój oferty produktowo- usługowej klastra, w tym na prace badawczo- rozwojowe i projekty innowacyjne,
c) promocja oferty klastra w mediach branżowych, kampanie marketingowe w celu pozyskania klientów dla produktów i usług klastra i jego członków, w szczególności z rynku zagranicznego, kampanie medialne promujące produkty (usługi) klastra jako produkty regionalne, innowacyjne, pochodzące z Dolnego Śląska,
d) aktywizacja członków klastra w obszarze internacjonalizacji (np. tworzenie sieci kontaktów, wymiana informacji i wiedzy z partnerami zagranicznymi),
e) rozwój współpracy klastra z jednostkami badawczo- rozwojowymi,
f) działania edukacyjne dostosowujące kwalifikacje uczniów, studentów, pracowników do potrzeb podmiotów gospodarczych- członków klastra.

Na realizację zadań w 2017 roku przeznacza się środki w wysokości 162 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych), przy czym wartość dofinansowania dla pojedynczej oferty na realizację zadań publicznych nie może przekroczyć kwoty 30 000 zł.

W konkursie w 2017 roku realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania wykonania zadania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.


Termin realizacji zadania objętego konkursem: od 01 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Urządu Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 

 

Szczegółowe informacje oraz dokumenty mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego a zakładce Gospodarka lub klikając w następujący link:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/gospodarka/aktualnosci/artykul/otwarty-konkurs-na-realizacje-zadan-publicznych-rozwoj-klastrow-wojewodztwa-dolnoslaskiego-1/