Zapytanie ofertowe na produkcję filmu reklamowego.

Zapraszamy do składania ofert na produkcję filmu promocyjnego z realizacji międzynarodowego projektu badawczego o tytule: „

Wydajna metoda regulacji przemysłowych wentylatorów promieniowych”.

Celem filmu jest promocja projektu opracowania nowej technologii zmiany geometrii łopatki wentylatora promieniowego. Zaletą nowego rozwiązania będzie zwiększenie sprawności wentylatora, które spowoduje obniżenie zużycia energii elektrycznej. Za realizację odpowiedzialne są trzy jednostki naukowe. W Polsce Politechnika Wrocławska, w Niemczech Technische Universitat Chemnitz oraz Instytut Fraunhofera. Projekt finansowany jest ze środków NCBiR.

  1. Zamawiający:  

Zachodnia Izba Gospodarcza – Pracodawcy i Przedsiębiorcy

ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 | 50-059 Wrocław

+48 510 015 810 |NIP: 896 10 01 909

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

przygotowanie scenariusza filmu,

nagranie filmu,

montaż i postprodukcja.

3.

Długość i jakość filmu:

Długość filmu: 4-5 min.

Film wykonany będzie w standardzie FullHD, w rozdzielczości 1920×1080.

4. Muzyka

Wykonawca zapewni podkład muzyczny (możliwość wyboru z co najmniej 3 propozycji). Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o nabyciu praw do użycia wybranego przez Zamawiającego fragmentu muzycznego do produkcji materiału promocyjnego będącego przedmiotem niniejszego zamówienia.

5. W filmie powinny znaleźć się:

Wywiady z dwiema osobami wskazanymi przez Zamawiającego,

Materiał zdjęciowy z biur Politechniki Wrocławskiej i prototypu,

Zdjęcia z drona z budynkami Politechniki Wrocławskiej,

Animacje przedstawiające prace badawcze,

Plansze z danymi Parterów projektu badawczego.

6. Wykonawca zorganizuje kolaudacje, podczas której przedstawi Zamawiającemu do akceptacji nakręcony film promocyjny. W przypadku uwag ze strony Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia zmontowanego materiału promocyjnego Zamawiającemu przysługuje prawo do poprawek, a Wykonawca zobowiązuje się nanieść poprawki, w terminie siedmiu dni od zgłoszenia ich przez Zamawiającego. Poprawki Zamawiający zgłasza w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do upoważnionej przez Wykonawcę osoby.Termin wykonania pracy:  30.11.2021

7. Prawa Autorskie:

W cenie usługi Wykonawca zapewni także przekazanie praw autorskich i pokrewnych do materiału promocyjnego na wszystkich polach eksploatacji.

8. Wykonawca powinien oświadczyć, iż przeniesienie w/w praw autorskich nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.

9. OCENY OFERTY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

                  1.Cena–100%

10. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Ofertę może złożyć wykonawca, który:

1.Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, do wykonania zamówienia.

2.Dysponuje niezbędnym sprzętem do realizacji zadania.

3.Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/ rachunku po protokolarnym przekazania przedmiotu zamówienia,

4.Przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą

11. Miejsce i termin składania ofert:

 Adres e-mail: biuro@zig.pl

 Termin składania ofert upływa: 17.11.2021

Oferty przesłane lub doręczone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. W razie wątpliwości prosimy o kontakt: +48727003679

12. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

13. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.

Leave A Reply

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
YouTube