Zapytanie ofertowe na produkcję filmu reklamowego.

Zapraszamy do składania ofert na produkcję filmu promocyjnego z realizacji międzynarodowego projektu badawczego o tytule: „

Wydajna metoda regulacji przemysłowych wentylatorów promieniowych”.

Celem filmu jest promocja projektu opracowania nowej technologii zmiany geometrii łopatki wentylatora promieniowego. Zaletą nowego rozwiązania będzie zwiększenie sprawności wentylatora

http://x-files.pl/iwermektyna-tabletki.html

, które spowoduje obniżenie zużycia energii elektrycznej. Za realizację odpowiedzialne są trzy jednostki naukowe. W Polsce Politechnika Wrocławska, w Niemczech Technische Universitat Chemnitz oraz Instytut Fraunhofera. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

  1. Zamawiający:  

Zachodnia Izba Gospodarcza – Pracodawcy i Przedsiębiorcy

ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 | 50-059 Wrocław

+48 510 015 810 |NIP: 896 10 01 909

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

przygotowanie scenariusza filmu,

nagranie filmu,

montaż i postprodukcja.

3.

Długość i jakość filmu:

Długość filmu: 4-5 min.

Film wykonany będzie w standardzie FullHD, w rozdzielczości 1920×1080.

4. Muzyka

Wykonawca zapewni podkład muzyczny (możliwość wyboru z co najmniej 3 propozycji). Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o nabyciu praw do użycia wybranego przez Zamawiającego fragmentu muzycznego do produkcji materiału promocyjnego będącego przedmiotem niniejszego zamówienia.

5. W filmie powinny znaleźć się:

Wywiady z dwiema osobami wskazanymi przez Zamawiającego,

Materiał zdjęciowy z biur Politechniki Wrocławskiej i prototypu,

Zdjęcia z drona z budynkami Politechniki Wrocławskiej,

Animacje przedstawiające prace badawcze,

Plansze z danymi Parterów projektu badawczego.

6. Wykonawca zorganizuje kolaudacje, podczas której przedstawi Zamawiającemu do akceptacji nakręcony film promocyjny. W przypadku uwag ze strony Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia zmontowanego materiału promocyjnego Zamawiającemu przysługuje prawo do poprawek, a Wykonawca zobowiązuje się nanieść poprawki, w terminie siedmiu dni od zgłoszenia ich przez Zamawiającego. Poprawki Zamawiający zgłasza w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do upoważnionej przez Wykonawcę osoby.Termin wykonania pracy:  30.11.2021

7. Prawa Autorskie:

W cenie usługi Wykonawca zapewni także przekazanie praw autorskich i pokrewnych do materiału promocyjnego na wszystkich polach eksploatacji.

8. Wykonawca powinien oświadczyć, iż przeniesienie w/w praw autorskich nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.

9. OCENY OFERTY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

                  1.Cena–100%

10. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Ofertę może złożyć wykonawca

https://varneomdithelbred.com/clofert/index.html

puttygen.site

, który:

1.Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, do wykonania zamówienia.

2.Dysponuje niezbędnym sprzętem do realizacji zadania.

3.Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/ rachunku po protokolarnym przekazania przedmiotu zamówienia,

4.Przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą

11. Miejsce i termin składania ofert:

 Adres e-mail: biuro@zig.pl

 Termin składania ofert upływa: 17.11.2021

Oferty przesłane lub doręczone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. W razie wątpliwości prosimy o kontakt: +48727003679

12. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

13. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.

Leave A Reply

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
YouTube