Komitet Monitorujący RPO WD 2014-2020

  • Home
  • Komitet Monitorujący RPO WD 2014-2020

Komitet Monitorujący RPO WD 2014-2020

Komitet Monitorujący działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym, które rozpatruje bądź zatwierdza kwestie związane w szczególności z przeglądem wdrażania Programu i postępem poczynionym na drodze do osiągnięcia jego celów.

Zadania Komitetu Monitorującego
Na podstawie art. 49 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (rozporządzenie ogólne) zadania Komitetu obejmują:

systematyczny przegląd wdrażania programu regionalnego i postępów poczynionych na drodze osiągania jego celów, w tym w szczególności w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych wskazanych w ramach wykonania;
analizowanie wszelkich kwestii, które wpływają na wykonanie programu regionalnego, w tym wniosków z przeglądu wyników oraz zatwierdzanie spraw wskazanych w art. 110 ust. 2 rozporządzenia ogólnego;
konsultowanie i akceptowanie zmian programu regionalnego proponowanych przez Instytucję Zarządzającą (IZ);
przedstawianie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji programu regionalnego, w tym przedsięwzięć na rzecz zmniejszania obciążenia administracyjnego dla beneficjentów i monitorowanie działań podjętych w ich następstwie.
Dodatkowo Komitet rozpatruje, proponuje zmiany i zatwierdza:
metodykę i kryteria wyboru projektów; roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania RPO; plan ewaluacji dla RPO WD oraz jego zmiany; strategię komunikacji RPO WD oraz jej zmiany; wszelkie propozycje IZ dotyczące zmian RPO WD;
Komitet jest powołany na okres realizacji programu regionalnego i jest ustanawiany w drodze uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Regulamin Komitetu Monitorującego
został zatwierdzony podczas inauguracyjnego posiedzenia w dniu 6 maja 2015 r.

Skład Komitetu Monitorującego
Komitet Monitorujący RPO WD 2014-2020 liczy obecnie 45 członków, wśród których jest 13 przedstawicieli rządu, 14 przedstawicieli samorządu terytorialnego i 18 przedstawicieli partnerów spoza administracji publicznej. Większość z członków Komitetu ma stałego zastępcę, ponadto w skład Komitetu wchodzi 17 obserwatorów. Obserwatorzy nie głosują, poza tym mają takie same prawa jak członkowie i zastępcy. Komisja Europejska uczestniczy w pracach Komitetu, pełniąc rolę doradczą. Przewodniczącym Komitetu jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Prace Komitetu Monitorującego wspiera Marek Pasztetnik prezes zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej-Pracodawcy i Przedsiębiorcy, który pełni funkcję członka KM RPO WD, Barbara Pokorny w charakterze stałego zastępcy oraz Irena Nowak stały zastępca, delegowana z ramienia Pracodawców RP.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
YouTube