Statut ZIG

STATUT Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawców i Przedsiębiorców

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne, podstawowe zadania

§1

 1. Organizacja nosi nazwę: Zachodnia Izba Gospodarcza – Pracodawcy i Przedsiębiorcy, zwana dalej ZIG.
 2. ZIG jest Izbą Gospodarczą, zrzeszającą pracodawców i przedsiębiorców, działającą na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców /Dz.U. nr 55 z 1991 r. poz. 235 z późn. zm./, ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych /Dz.U. z 1989 r. Nr 35 poz. 195 z późn. zm./  i przepisów wydanych na ich podstawie oraz zgodnie z niniejszym Statutem.
 3. ZIG posiada osobowość prawną.
 4. Zachodnia Izba Gospodarcza – Pracodawcy i Przedsiębiorcy może używać skrótu nazwy w brzmieniu: ZIG oraz wyróżniającego ją znaku /logo/.
 5. ZIG używa pieczęci z napisem ZIG – Pracodawcy i Przedsiębiorcy.

§2

Do podstawowych celów i zadań ZIG należy, w szczególności:

 1. ochrona i reprezentowanie interesów pracodawców i przedsiębiorców, w szczególności wobec organów administracji publicznej, organów samorządu terytorialnego oraz związków zawodowych,
 2. wspieranie pracodawców i przedsiębiorców zrzeszonych w ZIG,
 3. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwijanie współpracy z samorządami, w tym zwłaszcza terytorialnymi oraz innymi organizacjami,
 4. wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, interesów pracodawców i przedsiębiorców oraz zgłaszania bądź opiniowania inicjatyw, projektów przedsięwzięć związanych z rozwojem gospodarczym Dolnego Śląska, Polski, Unii Europejskiej    i może uczestniczyć,  w przygotowaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie,
 5. upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej,
 6. kształtowanie nowoczesnych warunków działania pracodawców i przedsiębiorców zrzeszonych w ZIG oraz kształtowanie nowoczesnego środowiska pracy,
 7. prowadzenie dialogu społecznego z przedstawicielami organów państwowych i samorządowych oraz przedstawicielami związków zawodowych i samorządowych,
 8. prowadzenie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy,
 9. wspieranie inicjatyw pracodawców i przedsiębiorców mających na celu pobudzenie rynku pracy i rozwoju przedsiębiorczości.

§3

 1. Terenem działania ZIG jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą ZIG jest Wrocław.

§4

 1. ZIG zrzesza osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą, podmioty nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność non profit, a także pracodawców prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na ich formę organizacyjno-prawną.
 2. ZIG zrzesza:
  a. członków zwyczajnych,
  b. członków wspierających, w tym Mecenasów,
  c. członków honorowych.
 3. Członkiem zwyczajnym może być każdy podmiot wymieniony w ust. 1 niniejszego paragrafu. Członkom zwyczajnym przysługuje prawo wybierania i bycia wybieranym do władz ZIG, z zastrzeżeniem postanowień § 13 Statutu.
 4. Członkiem wspierającym mogą być wszystkie podmioty popierające cele statutowe ZIG, a w przypadku Mecenasów ZIG również finansowo bądź rzeczowo wspierające realizację jej celów. Członkowie wspierający nie mogą wybierać władz ZIG, mogą być natomiast do władz wybierani.
 5. Członkiem honorowym może być podmiot szczególnie zasłużony w realizacji celów statutowych ZIG. Członkowie honorowi niebędący członkami zwyczajnymi, ani wspierającymi nie mogą wybierać i nie mogą być wybierani do władz ZIG.
 6. W ramach ZIG mogą być tworzone sekcje branżowe oraz kluby skupiające ich członków, powoływane na podstawie uchwał Rady ZIG. W uchwale o powołaniu sekcji branżowej lub klubu ustala się regulamin działania sekcji lub Klubu.
 7. Przynależność członków ZIG do sekcji branżowych oraz klubów jest dobrowolna.
 8. Rada ZIG może ustalić dodatkowe składki członkowskie wnoszone przez członków Sekcji lub Klubu na potrzeby Sekcji Branżowej lub Klubu.
 9. ZIG może ustanawiać odznaczenia członkowskie.

§5

ZIG może powoływać oddziały na terytorium Rzeczypospolitej oraz tworzyć przedstawicielstwa zarówno w kraju jak i za granicą.

§6

ZIG może być członkiem krajowych oraz zagranicznych organizacji pracodawców i przedsiębiorców w kraju i za granicą oraz (dla realizacji celów statutowych) może zawierać celowe porozumienia.

ROZDZIAŁ II
Sposób i formy realizacji zadań

§7

ZIG realizuje cele statutowe nieodpłatne między innymi poprzez:

 1. tworzenie warunków rozwoju i unowocześniania życia gospodarczego, wspieranie inicjatyw gospodarczych członków, promowanie ich uczestnictwa w środowiskach opiniotwórczych oraz działanie na rzecz rozwoju międzyregionalnych i międzynarodowych kontaktów gospodarczych,
 2. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, w tym samorządowymi – ale również organizacjami pozarządowymi, społecznymi, politycznymi, gospodarczymi, naukowymi i technicznymi,
 3. organizowanie i uczestnictwo  w funduszach gwarancyjnych i pożyczkowych, a także w innych przedsięwzięciach mających na celu pozyskiwanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorców i pracodawców,
 4. działanie na rzecz członków i reprezentowanie ich interesów gospodarczych, w szczególności wobec organów administracji publicznej oraz instytucji finansowych, związków zawodowych i innych organizacji pracowników,
 5. ochronę praw i interesów członków ZIG, udzielanie swoim członkom pomocy organizacyjno-prawnej i doradczej w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz doradztwo finansowe,
 6. uczestniczenie w przygotowaniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych oraz projektów nowelizacji obowiązujących aktów prawnych w zakresie funkcjonowania pracodawców i przedsiębiorców,
 7. podejmowanie działań mediacyjnych w sprawach z zakresu działalności prowadzonej przez swych członków,
 8. przyczynianie się do rozwoju lokalnej, regionalnej oraz makroregionalnej (również międzynarodowej) Przedsiębiorczości,
 9. prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej oraz szkoleniowej,
 10. tworzenie procedur i warunków do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami, a także innymi podmiotami gospodarczymi na drodze postępowania koncyliacyjnego i polubownego, w szczególności poprzez utworzenie przy ZIG Stałego Sądu Polubownego,
 11. wydawanie, na wniosek zrzeszonych członków, świadectw, opinii i poświadczeń dotyczących ich działalności w ZIG, a także wydanie potwierdzeń w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej,
 12. udział przedstawicieli ZIG w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych a także organach doradczych administracji samorządowej oraz innych instytucji,
 13. współdziałanie z urzędami pracy i innymi instytucjami rynku pracy,
 14. współdziałanie z instytucjami edukacyjnymi oraz ich organami prowadzącymi w zakresie inicjowania i wspierania kształcenia zawodowego i dostosowywania kwalifikacji kandydatów do zatrudnienia do potrzeb rynku pracy,
 15. dbanie o przestrzeganie norm prawnych i etycznych w prowadzeniu działalności gospodarczej,
 16. wspieranie działań organów administracji publicznej i samorządowej, które na drodze stanowienia i egzekwowania prawa zmierzają do likwidowania nieuczciwej konkurencji,
 17. promowanie gospodarcze Polski i regionów,
 18. prowadzenie agencji doradztwa personalnego i pośrednictwa w zatrudnieniu,
 19. doradztwo inwestorom krajowym i zagranicznym.

§71

 1. Dla realizacji celów statutowych ZIG może:
  a. prowadzić działalność gospodarczą,
  b. uczestniczyć jako wspólnik (akcjonariusz) w spółkach i spółdzielniach,c. uczestniczyć w innych przedsięwzięciach.
 2. Przepis ust.1 nie narusza przepisów ustaw zakazujących prowadzenia określonej działalności lub uzależniających jej podjęcie od uzyskania zezwolenia odpowiedniego organu państwowego.
 3. Dochody uzyskane z działalności, o której mowa w ust.1, mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych.
 4. ZIG może prowadzić działalność gospodarczą w szczególności w zakresie edukacji, szkoleń, doradztwa i promocji, organizowania konferencji, usług reklamowych, z jednoczesnym przeznaczeniem wypracowanych zysków na działalność statutową ZIG.

ROZDZIAŁ III
Prawa i obowiązki członków ZIG

§8

Przyjęcie podmiotu spełniającego kryteria określone w §4 ust. 1 Statutu w poczet członków zwyczajnych ZIG następuje na podstawie uchwały Rady Izby po złożeniu przez kandydata pisemnej „deklaracji członkostwa”, odwołującej się do obowiązującego Statutu ZIG oraz po wypełnieniu „ankiety członkowskiej”.

§9

Członkowie ZIG oraz podmioty ubiegające się o członkostwo w ZIG, niebędący osobami fizycznymi są reprezentowani przez ujawnionych członków statutowych organów zarządzających lub innych pisemnie wskazanych pełnomocników.

§10

Nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego i członkostwa wspierającego następuje na wniosek Przewodniczącego Rady lub Prezesa Zarządu, w drodze uchwały podejmowanej przez Radę ZIG. Szczegółowe zasady uzyskania statusu członka honorowego i członka wspierającego określa uchwała Rady ZIG.

§11

Członkowie zalegający z opłatą składek członkowskich za ostatni kwartał poprzedzający głosowanie tracą z mocy Statutu czynne i bierne prawo wyborcze oraz prawo głosu w organach ZIG.

§12

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
  a. Wyboru organów ZIG, z wyjątkiem Zarządu ZIG (w tym Prezesa Zarządu), który wybiera Rada ZIG,
  b. Uczestniczenia we wszystkich formach działalności Izby, w tym jako członkowie organów Izby po wcześniejszym wyborze,
  c. Zgłaszania do Zarządu ZIG problemów członkowskich wynikłych z działalności gospodarczej objętej sferą działalności ZIG,
  d. Zgłaszania do Zarządu ZIG  wniosków, opinii i postulatów dotyczących stosunku członkowskiego oraz działalności ZIG,
  e. Korzystania na równych prawach ze wszystkich świadczeń i usług ZIG,
  f. Posługiwania się informacją o przynależności do ZIG.
 2. Członek ZIG niebędący osobą fizyczną będzie uprzywilejowany na Walnym Zgromadzeniu Członków ZIG co do głosu w ilości odpowiadającej stosunkowi wielokrotności zadeklarowanej i uiszczanej składki, naliczanej według regulaminu uchwalonego przez Radę ZIG. Uprzywilejowanie nie może być wyższe niż 30 głosów na jednego członka ZIG. Z uprzywilejowania podczas głosowania na Walnym Zgromadzeniu ZIG korzystają tylko ci Członkowie, którzy opłacają składki członkowskie na bieżąco przez okres co najmniej sześciu miesięcy poprzedzających głosowanie. O powstaniu uprzywilejowania lub o jego wygaśnięciu informuje Prezes Zarządu przed każdym Walnym Zgromadzeniem Członków ZIG.
 3. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni z uiszczania składek członkowskich.

§13

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

 1. Czynnego udziału w realizacji celów programowych i zadań statutowych ZIG.
 2. Przestrzegania Statutu ZIG, uchwał Walnego Zgromadzenia Członków ZIG i regulaminów uchwalonych przez inne organy ZIG.
 3. Regularnego płacenia składki członkowskiej i rozliczania się z innych należności na rzecz ZIG.
 4. Przestrzegania zasad etyki w działalności gospodarczej.
 5. Pozyskiwania i rekomendacji kandydatów na członków ZIG.

§14

 1. Członkostwo w ZIG ustaje na skutek:
  a. Pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w ZIG,
  b. Likwidacji, upadłości przedsiębiorcy lub ustania jego działalności,
  c. Śmierci członka będącego osobą fizyczną,
  d. Skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Rady ZIG,
  e. Wykluczenia orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.
 2. Od decyzji o skreśleniu zainteresowany może odwołać się do Rady ZIG, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

§15

Członek ZIG może być zawieszony w swoich prawach, jeżeli przesłanki do jego wykluczenia lub skreślenia wymagają postępowania wyjaśniającego. Zawieszenie w prawach członka ZIG następuje uchwałą Rady ZIG lub orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.

ROZDZIAŁ IV
Organy ZIG

§16

 1. Organami ZIG są:
  • Walne Zgromadzenie Członków ZIG,  zwane Walnym Zgromadzeniem ZIG,
  • Rada ZIG,
  • Zarząd ZIG,
  • Komisja Rewizyjna ZIG.
 2. Członkowie ZIG mogą należeć na swój wniosek do sekcji branżowych, klubów lub oddziałów terenowych ZIG.
 3. W strukturach  ZIG dział także Sąd Koleżeński, niebędący organem ZIG.
 4. Kadencja wszystkich organów ZIG oraz Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata.
 5. Przy ZIG może funkcjonować Stały Sąd Polubowny powołany przez Radę ZIG a działający na Podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie ZIG.

§17

 1. Organy ZIG, za wyjątkiem Walnego Zgromadzenia ZIG, działają na podstawie wewnętrznych regulaminów uchwalanych przez Radę ZIG. Organy ZIG są uprawnione do zgłaszania Radzie ZIG projektów regulaminów swojego działania.
 2. Sąd Koleżeński działa na podstawie wewnętrznych regulaminów uchwalanych przez Radę ZIG. Sąd Koleżeński uprawniony jest do zgłaszania Radzie ZIG projektu regulaminu swojego działania.
 3. Regulamin działania Walnego Zgromadzenia uchwala Walne Zgromadzenie ZIG.

§18

 1. Walne Zgromadzenie ZIG zwołuje się na podstawie zawiadomienia wysłanego za pomocą listów poleconych wysłanych przynajmniej na 14 dni przed terminem Zgromadzenia, na adres podany w „ankiecie członkowskiej” lub inny, jeśli był on później pisemnie uaktualniany, z zastrzeżeniem ust 2.
 2. Członkowie ZIG mogą być powiadamiani o terminie Walnego Zgromadzenia ZIG na adres mailowy, o ile Izba najpóźniej na 16 dni przed terminem Zgromadzenia, otrzyma potwierdzenie zwrotne dostarczenia informacji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na adres mailowy ZIG.
 3. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 i 2 wskazuje się dzień, godzinę i miejsce zebrania, a ponadto projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia ZIG.
 4. Walne Zgromadzenie ZIG jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków.
 5. Sposób i terminy zwoływania posiedzeń innych organów niż Walne Zgromadzenie ZIG określają ich regulaminy.
 6. Walne Zgromadzenie ZIG może podjąć uchwały w sprawach innych, niż wskazanych w porządku obrad po ich przyjęciu przez Walne Zgromadzenie za wyjątkiem spraw określonych w §20 punkt a i b Statutu.
 7. Członkowie ZIG niebędący osobami fizycznymi są reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu ZIG przez swoich prawidłowo umocowanych zgodnie z zasadami reprezentacji takiego podmiotu przedstawicieli Pełnomocnictwo winno być udzielone w formie pisemnej i złożone w oryginale w ZIG.
 8. Udział w Walnym Zgromadzeniu ZIG można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu ZIG w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.
 9. Regulamin Walnego Zgromadzenia ZIG określa szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

§19

 1. Uchwały wszystkich organów ZIG oraz Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu oraz spraw określonych § 20 Statutu.
 2. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych, w tym: przy wyborach, nad wnioskami o usunięcie członków organów ZIG, jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania.
 3. Na wniosek prowadzącego głosowanie za zgodą wszystkich uczestników głosowania można zrezygnować z głosowania tajnego.

§20

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków ZIG  w sprawie:
a. rozwiązania, likwidacji, podziału lub połączenia ZIG,
b. w sprawie zmiany Statutu,
c. w sprawie zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

zapadają większością dwóch trzecich głosów oddanych – w głosowaniu jawnym.

A. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ZIG

§21

 1. Walne Zgromadzenie Członków ZIG, jest najwyższą władzą ZIG.
 2. Walne Zgromadzenie ZIG, działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§22

Walne Zgromadzenie ZIG, rozstrzyga o wszystkich sprawach należących do zakresu jego działania, wynikających z realizacji celów statutowych, a w szczególności zajmuje się strategicznymi sprawami – wpływającymi na rozwój i wizerunek ZIG.

§23

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków ZIG, należy:

 1. uchwalenie Statutu i jego zmiany,
 2. rozpatrywanie sprawozdań rocznych z działalności Rady ZIG, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 3. wybór i odwoływanie członków organów ZIG, oraz Sądu Koleżeńskiego, z wyjątkiem Zarządu ZIG (w tym Prezesa ZIG),
 4. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu, likwidacji, podziale i połączeniu ZIG,
 5. udzielenie absolutorium Radzie ZIG,, Zarządowi ZIG, i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalenie Regulaminów: Stałego Sądu Polubownego, jego zmian na wniosek Rady, Sądu Polubownego, Komisji Rewizyjnej i jego zmian – na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
 7. przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

§24

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§25

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawcze zwoływane jest przez Radę ZIG, co rok, najpóźniej w drugim kwartale następnego roku, z wyjątkiem lat, w których zwoływane jest Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie  sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest przez Radę ZIG, co 4 lata, najpóźniej w drugim kwartale następnego roku.

§26

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z inicjatywy Rady ZIG, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/5 liczby członków.
 2. Komisja Rewizyjna może zwoływać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w statucie, a zwłaszcza gdy:
  a. Zarząd ZIG nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie ustalonym w statucie ZIG,
  b. Zarząd ZIG nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie trzydziestu dni od złożenia odpowiedniego wniosku przez Radę ZIG, Komisję Rewizyjną lub wniosku co najmniej 1/5 liczby członków.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia wniosku o jego zwołanie i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 4. Wnioskodawcy we wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zobowiązani są przedstawić proponowany projekt porządku obrad.

B. RADA ZIG

§27

Rada ZIG posiada upoważnienie do wszystkich czynności za wyjątkiem wskazanych w § 23, § 32 oraz § 33.

§28

 1. Rada ZIG składa się z:
  1.1 nie więcej niż 25 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust 2, oraz
  1.2 dodatkowo Mecenasów ZIG za ich pisemną zgodą, na podstawie uchwały Rady ZIG.
 2. Rada ZIG w czasie trwania swojej kadencji może uzupełnić do liczby wskazanej w pkt 1.1 swój skład w drodze dokonanej przez siebie kooptacji w ilości nie większej niż 7 członków Rady.
 3. Rada ze swojego grona na podstawie uchwały wybiera Przewodniczącego Rady.
 4. Członkowie Rady nie ponoszą odpowiedzialności finansowej za działanie ZIG.
 5. Członkostwo w Radzie wygasa z chwilą:
  a. złożenia pisemnej rezygnacji,
  b. odwołania przez Walne Zgromadzenie ZIG,
  c. utraty zdolności do czynności prawnych,
  d. śmierci członka,
  e. z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZIG sprawozdawczo -wyborczego za ostatni rok kadencji,
  f. w przypadku powołania Członka Rady z urzędu- z dniem ustania podstawy, zgodnie z którą członek z urzędu wstąpił w skład Rady.
 6. Członkostwo w Radzie wygasa także w przypadku wygaśnięcia członkostwa w ZIG podmiotu, którego reprezentantem jest osoba wchodząca w skład Rady ZIG.
 7. Członkowie Rady ZIG mogą używać honorowego tytułu „Wiceprzewodniczący Rady”. Tytuł ten nie upoważnia do zaciągania zobowiązań wobec ZIG, służy tylko do reprezentacji ZIG.

§29

 1. Rada ZIG  może oddelegować swojego członka do Zarządu na podstawie uchwały Rady. W okresie oddelegowania do Zarządu, ulega zawieszeniu członkostwo w Radzie ZIG.
 2. Do ważności uchwał Rady jest wymagane uzyskanie zwykłej większości głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków. W przypadku uzyskania równej ilości głosów „za” i „przeciw”, decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 3. Rada może podejmować uchwały bez formalnego zwołania posiedzenia Rady w drodze obiegowej, pod warunkiem, że projekt uchwały zostanie doręczony wszystkim członkom Rady na podane przez nich adresy do korespondencji (pocztowe lub mailowe), a więcej niż połowa członków Rady pisemnie lub mailem odda głos za proponowaną uchwałą.
 4. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.
 5. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na trzy miesiące.
 6. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu; posiedzenie Rady może zwołać również Komisja Rewizyjna, jeśli Przewodniczący Rady nie uczynił tego pomimo upływu 4 miesięcy od ostatniego posiedzenia Rady, bądź też w razie braku możliwości zwołania  posiedzenia przez Przewodniczącego Rady.
 7. Posiedzeniami Rady kieruje Przewodniczący Rady lub osoba, określona w regulaminie Rady.
 8. Członkowie Rady wykonują swoje uprawnienia osobiście (nie uwzględnia się pełnomocnictw).
 9. Rada mocą uchwały może upoważnić Przewodniczącego Rady do jednoosobowego wykonywania kompetencji, o których mowa w §31ust. 12 Statutu.

§30

Do kompetencji Przewodniczącego Rady należy:

 1. kierowanie pracą Rady,
 2. nadzór nad wykonywaniem uchwał Rady,
 3. desygnowanie przedstawicieli ZIG do struktur krajowych rad, komisji, zespołów oraz organizacji i instytucji rządowych i samorządowych, po konsultacji z członkami Rady,
 4. wnioskowanie o odznaczenia,
 5. zgłaszanie kandydatur na członków Zarządu po konsultacji z członkami Rady,
 6. bieżący nadzór nad pracami Zarządu,
 7. reprezentowanie ZIG w sprawach niewymagających zaciągania zobowiązań w imieniu ZIG, służących podnoszeniu prestiżu ZIG,
 8. wykonywanie uchwał Rady ZIG  podjętych na podstawie §31 ust. 12.

§31

Do kompetencji i obowiązków Rady ZIG należy:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków ZIG,
 2. zatwierdzanie rocznych planów działalności i sprawozdań z działania ZIG,
 3. powoływanie członków Zarządu spośród kandydatów przedstawionych przez Przewodniczącego Rady ZIG,
 4. rozpatrywanie skarg, zażaleń i wniosków dotyczących członków ZIG, rozpatrywanie odwołań w sprawach ze stosunku członkostwa, w tym odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
 5. opiniowanie na wniosek Zarządu zasadności powołania funduszy celowych i uchwalanie ich regulaminów,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach:
  a. przystępowania do innych organizacji, oraz występowania z nich,
  b. wysokości składek członkowskich,
  c. preliminarzy ZIG,
  d. regulaminów wewnętrznych sekcji branżowych oraz oddziałów terenowych,
  e. uchwalenie obowiązku wniesienia dopłat.
 7. zwoływanie obrad Walnego Zgromadzenia Członków ZIG, wraz z przyjęciem projektu programu Zgromadzenia – na podstawie wniosku Zarządu ZIG,
 8. wykonywanie wszystkich innych działań niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia Członków ZIG,
 9. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków ZIG rocznych sprawozdań z działalności  ZIG,
 10. podejmowanie uchwał o przyjmowaniu i skreśleniu z listy członków ZIG,
 11. zatwierdzanie regulaminów działania Rady ZIG, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 12. reprezentowanie ZIG przy zawieraniu umów między Izbą a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim.

C. ZARZĄD ZIG

§32

 1. Zarząd ZIG posiada upoważnienie do wszystkich czynności za wyjątkiem wskazanych w § 23, § 30 oraz § 31.
 2. Zarząd liczy od 1 do 3 członków, w tym Prezes przy czym liczba członków zawodowych, tj. zatrudnionych wyłącznie w ZIG, musi być większa od liczby członków działających społecznie. Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki odpłatnie.
 3. Członek Zarządu nie musi być członkiem ZIG.
 4. Do składania oświadczeń woli w imieniu ZIG upoważniony jest Prezes Zarządu– jednoosobowo albo dwóch członków Zarządu działających łącznie. W przypadku gdy wartość zaciąganego przez ZIG zobowiązania lub dokonywanego rozporządzenia przekracza kwotę pięćdziesięciu tysięcy złotych, niezbędna jest uzyskanie przez Zarząd uprzedniej zgody Rady ZIG na dokonanie takiego rozporządzenia lub zaciągniecie zobowiązania.

§33

 1. Do kompetencji i obowiązków Zarządu ZIG należy:
  a. reprezentowanie ZIG na zewnątrz,
  b. kierowanie działalnością ZIG,
  c. wykonywanie uchwał Rady ZIG,
  d. realizacja celów i zadań statutowych ZIG,
  e. opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia Radzie rocznych i wieloletnich planów działalności, strategii oraz programów ZIG,
  f. wnioskowanie w razie potrzeby zwoływania posiedzeń Rady ZIG,
  g. zarządzanie majątkiem ZIG,
  h. opracowywanie i realizacja preliminarzy finansowych ZIG,
  i. prowadzenie gospodarki finansowej ZIG,
  j. prowadzenie listy członków ZIG i jej aktualizowanie,
  k. prowadzenie ewidencji członkowskiej i rachunkowości ZIG,
  l. składanie wniosków do Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie członków ZIG, gdy dalszego pozostawania członka w Izbie nie da się pogodzić z interesem ZIG,
  m. proponowanie Radzie ZIG kandydatów do kooptacji do jej składu w okresach międzywyborczych,
  n. składanie Radzie ZIG rocznych sprawozdań z działalności, w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego,
  o. składanie Radzie ZIG na jej żądanie bieżącego sprawozdania z działalności,
  p. przygotowywanie wniosków i projektów we wszystkich sprawach nienależących do kompetencji Rady ZIG lub Walnego Zgromadzenia Członków ZIG,
  q. utrzymywanie kontaktów z organami samorządowymi i państwowymi,
  r. wykonywanie obowiązków Rady Sądu Polubownego przez:
  i. powoływanie i odwoływanie Prezesa Sądu Polubownego, a na jego wniosek dwóch zastępców,
  ii. powoływanie i odwoływanie Sekretarza Sądu Polubownego po zasięgnięciu opinii Prezesa Sądu Polubownego,
  iii. uchwalanie budżetu dla Sądu Polubownego,
  s. 1.19. przygotowywanie projektów programów Walnych Zgromadzeń ZIG dla Rady ZIG.
 2. Zarząd ZIG ponosi odpowiedzialność (w tym finansową) za prawidłowość działań ZIG, w szczególności przed wszystkimi organami administracji publicznej oraz wymiaru sprawiedliwości za:
  a. należyte prowadzenie rachunkowości ZIG,
  b. zapłatę zobowiązań publicznoprawnych ZIG,
  c. przestrzeganie przez ZIG przepisów prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny.
 3. Prezes Zarządu nawiązuje, kształtuje i rozwiązuje stosunki pracy z pracownikami ZIG. Jest w stosunku do pracowników ZIG kierownikiem zakładu pracy.
 4. Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za prawidłowe naliczanie i terminowe uiszczanie przez ZIG podatków, świadczeń wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym oraz innych danin publicznoprawnych, jak również za przestrzeganie przez ZIG wymogów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie zgłoszeń, publikacji i składania informacji przez ZIG.

D. KOMISJA REWIZYJNA

§34

 1. Komisja Rewizyjna ZIG składa się z 3 do 5 osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie ZIG spośród członków ZIG.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 3. Członkowie Rady ZIG, Zarządu ZIG, Sądu Koleżeńskiego, a także osoby zajmujące stanowisko: Głównego Księgowego, Radcy Prawnego, Dyrektora Biura ZIG – nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej.
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

§35

Do kompetencji i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

 1. wykonywanie nadzoru i kontroli nad działalnością Rady ZIG i Zarządu,
 2. badanie sprawozdań z działalności ZIG,
 3. badanie sprawozdania finansowego ZIG, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 4. składanie Walnemu Zgromadzeniu ZIG rocznych sprawozdań i wniosków z zakresu gospodarczej działalności ZIG oraz przedkładanie propozycji w zakresie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu oraz Rady Izby,
 5. wykonywanie innych czynności zleconych uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków ZIG,
 6. wnioskowanie o rozwiązanie lub likwidację ZIG ze względu na brak środków finansowych na wykonywanie statutowej działalności,
 7. komisja na wniosek Zarządu opiniuje szczególnie ważne decyzje Zarządu w sprawach majątkowych, inwestycyjnych i finansowych,
 8. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków ZIG i Rady ZIG w przypadkach przewidzianych w Statucie.

E. SĄD KOLEŻEŃSKI

§36

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków ZIG.
 2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§37

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. Rozpatrywanie sporów między członkami ZIG powstałych w związku z ich działalnością w ZIG.
 2. Rozpatrywanie sporów lub wniosków powstałych w związku z naruszeniem przez członków ZIG zasad etyki w działalności gospodarczej.
 3. Na wniosek zainteresowanego organu lub Zarządu ZIG – rozpatrywanie spraw związanych z nieprzestrzeganiem przez członków ZIG postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów ZIG.
 4. Propagowanie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym, dobrych tradycji oraz zasad etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej.

§38

Sąd Koleżeński orzeka następujące kary:

 1. upomnienie,
 2. zawieszenie w prawach Członka ZIG,
 3. wykluczenie z członkostwa w ZIG.

§39

 1. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Rady ZIG.
 2. Tryb składania odwołań określa Regulamin Sądu Koleżeńskiego.

F. SĄD POLUBOWNY

§40

 1. Przy ZIG może zostać powołany Stały Sąd Polubowny.
 2. Zasady działania Stałego Sądu Polubownego określa Regulamin, uchwalony przez Walne Zgromadzenie Izby oraz przepisy powszechnie obowiązujące.

G. BIURO  ZIG

§41

 1. Zarząd ZIG dla realizacji bieżącej działalności ZIG powołuje Biuro ZIG oraz określającego strukturę organizacyjną.
 2. Pracami Biura ZIG kieruje Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana.

ROZDZIAŁ V

Sprawy majątkowe

§42

Majątek ZIG tworzą: wpisowe, składki członkowskie, dodatkowe składki członkowskie, dobrowolne wpłaty lub darowizny, dotacje oraz dochody z własnej działalności gospodarczej i majątku ZIG.

§43

Zysk wypracowany przez ZIG z własnej działalności gospodarczej przeznacza się na cele statutowe ZIG.

§44

 1. ZIG może prowadzić własną działalność gospodarczą, przede wszystkim na rzecz swoich członków, jak też uczestniczyć na własny rachunek we wspólnych przedsięwzięciach gospodarczych związanych z działalnością statutową.
 2. Po podjęciu uchwały przez Radę ZIG, ZIG może tworzyć fundusze celowe na wniosek Zarządu ZIG, członków Rady ZIG, bądź Komisji Rewizyjnej.

§45

 1. Po podjęciu uchwały przez Radę ZIG, ZIG może tworzyć oddziały terenowe, sekcje branżowe oraz przedstawicielstwa.
 2. ZIG może uczestniczyć w fundacjach i stowarzyszeniach działających w interesie jej członków lub szerzej pojętego rozwoju miasta lub regionu.

§46

 1. Wysokość wpisowego oraz składki członkowskiej ustala Rada ZIG na każdy rok obrotowy.
 2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
 3. Obowiązek dopłat może ustalić wyłącznie Rada ZIG.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§47

 1. Rozwiązanie ZIG następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
 2. Walne Zgromadzenie Członków ZIG ustala uchwałą sposób przeprowadzenia likwidacji i wyznacza likwidatora.
 3. Likwidator zgłasza do Krajowego Rejestru Sądowego fakt otwarcia likwidacji oraz wymagane dane likwidatora.
 4. Likwidator zamyka interesy bieżące ZIG, ściąga wierzytelności, wypełnia zobowiązania i spienięża majątek ZIG.
 5. Majątek pozostały po zaspokojeniu wszystkich wierzytelności dzieli się między członków ZIG proporcjonalnie do wysokości składek członkowskich za ostatni pełny rok kalendarzowy działalności ZIG.
 6. Po ukończeniu likwidacji i po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie ostatecznych rachunków, likwidator zgłosi wniosek o wykreślenie ZIG z Krajowego Rejestru Sądowego.
 7. Księgi i dokumenty rozwiązanej ZIG będą oddane na przechowanie osobie wskazanej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§48

 1. Kadencja władz urzędujących w dniu przyjęcia Statutu w brzmieniu na dzień jego zmiany liczy się według zasad określonych w §16 ust.4 Statutu.
 2. Statut w brzmieniu niniejszym został uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Członków ZIG w dniu 23 czerwca 2020 roku roku, i wchodzi w życie z dniem wydania postanowień sądu o jego zarejestrowaniu.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
YouTube